Za sufinansiranje sportskih organizacija u Opštini Bar za 2022. opredjeljeno 85.000 eura, raspisan Javni konkurs

Opština Bar, odnosno Sekretarijat za kulturu, sport i mlade raspisao je Javni konkurs za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2022.godinu. Budžetom Opštine predviđena su sredstva u iznosu od 85.000 eura za sufinansiranje sportskih organizacija.

Pravo učešća na konkursu imaju sportski klubovi, koji su registrovani na teritoriji opštine Bar, nakon godine dana od dana osnivanja sportskog kluba, a takmiče se u sportu koji je regulisan jedinstvenim sistemom takmičenja u okviru nadležnog nacionalnog saveza. Pravo učešća imaju i sportsko rekreativna društva, sportske organizacije lica sa invaliditetom, školska i studentska sportska društva sa teritorije Opštine Bar, nakon godine dana od dana osnivanja u skladu sa Zakonom o sportu. 

Pored ovih uslova, pravo na sufinansiranje programa rada ima sportska organizacija koja je upisana u Registar sportskih organizacija Ministarstva, ima sjedište na teritoriji opštine Bar najmanje godinu dana od dana osnivanja, učestvuje u redovnom sistemu takmičenja koja organizuje nacionalni sportski savez Crne Gore u određenoj sportskoj disciplini sa izuzetkom za sportsko rekreativna društva i školska i studentska sportska društva, zatim da ima angažovanog stručnjaka koji ima zakonom predviđene kvalifikacije za rad u sportu, obezbijeđen prostor za obavljanje svoje djelatnosti, da nema blokadu poslovnog računa i poreske dugove i je do kraja tekuće kalendarske godine, organu lokalne uprave nadležnom za sport dostavio finansijski izvještaj o utrošku dodijeljenih sredstava iz budžeta Opštine Bar za prethodnu godinu.

Kriterijumi za vrednovanje prilikom dodjele sredstava biće masovnost, tradicija postojanja kluba, organizacija državnih i međunarodnih takmičenja, bodovanje ekipnih sportova, bodovanje pojedinačnih uspjeha i bodovanje ostvarenog uspjeha reprezentativaca na međunarodnim takmičenjima u ekipnim i pojedinačnim sportovima.

Prijavu na Konkurs podnosi ovlašćeno lice sportske organizacije na propisanom obrascu koji se može preuzeti na web sajtu Opštine www.bar.me ili na šalteru Građanskog biroa. Prijavu sa neophodnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom: Sekretarijat za kulturu,sport i mlade – JAVNI KONKURS za sufinasiranje programa rada sportskih organizacija za 2022. godinu”, neposredno na šalteru Građanskog biroa ili putem pošte na adresu “Opština Bar, Bulevar Revolucije br.1. Bar”. Rok za podnošenje prijave na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja. 

Dodatna obavještenja mogu se dobiti u Sekretarijatu za kulturu,sport i mlade, kancelarija br.203 u periodu od 11.00h do 13.00h ili na telefon 030/301-483.

Share.

Comments are closed.